Багадаа галд ш.а.таж нүүрээ а.л.д.сан ч итгэл найдвараа а.л.д.аагүй бүсгүй Аня

Аня Болдырева н.я.рай байхдаа т.үй.мэрт ө.рт.өж, ам.ь.даараа ш.а.т.жээ. Харамсалтай явдлын улмаас түүний нүүр а.й.мшигтай т.үл.эгдсэн тул Анягийн бага насны амьдрал

Read more