Uncategorized

Сэтгэлзүйч зөвлөж байна: Эцэг эхчүүд цагаа хэрхэн хуваарилах вэ?

Хичээлийн шинэ жил эхлэх гэж буй. https://www.facebook.com/v9.0/plugins/quote.php?app_id=1410230139213728&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df15667b096c2c68%26domain%3Dikon.mn%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fikon.mn%252Ffc61dd20d806c8%26relation%3Dparent.parent&container_width=680&href=https%3A%2F%2Fikon.mn%2Fn%2F2bb5&layout=quote&locale=en_US&sdk=joey

Иймд “Эцэг эхчүүд цагаа хэрхэн хуваарилах вэ? сэдвээр Сэтгэл зүйч Ц.Дэлгэрмэнд сэтгэл зүйн зөвлөмж, зөвлөгөө өглөө. 

ШУУД ҮЗЭХ: https://www.facebook.com/v9.0/plugins/video.php?app_id=1410230139213728&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df148a402aa04d5%26domain%3Dikon.mn%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fikon.mn%252Ffc61dd20d806c8%26relation%3Dparent.parent&container_width=680&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FiKonNews%2Fvideos%2F1035674913903618&locale=en_US&sdk=joey&show_text=false&width=678

Дараах дөрвөн төрлийн хуанли загвараар хүүхэдтэйгээ хамт төлөвлөгөө гаргахыг зөвлөж байна. Үүнд,

  1. Өдөр тутамд хийх ажлын хуанли. Жижиг дэвтэр эсхүл А4 хэмжээтэй цаас ашиглан хүүхдийнхээ тухайн өдөр хийх ажлын дарааллыг гаргаж, өглөө, орой хийх байдаар ангилж хуваах. /Нийт 10-12 ажил/
  2. Долоо хоногийн хуанли. Тухайн хүүхдэд тохирсон долоо хоногийн ажил, хичээлийг хувааж өгсөн байх. Уг хуваарь нь хүүхэд болон эцэг эхчүүдийн нүдэнд харагдах байдлаар байршуулах
  3. Сарын хуанли. Тухайн сард хийх онцлох ажил
  4. Жилийн хуанли. Тухайн жилд тохиох үйл ажиллагаа, амралт, тэмцээн уралдаан зэрэг тухайн хүүхдэд чухал үйл ажиллагааг тэмдэглэж, гарга

Related Articles

Back to top button